Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016r. Poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych pacjentów leczonych w Poradni Promyk jest Poradnia Promyk Psycholodzy i Psychiatrzy Ewa Dębska, adres ul Sprawiedliwości 6, 05-800 Pruszków.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jeśli macie Państwo pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych prosimy kierować je do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected]

Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r., poz 1318, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018, poz. 160).
Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, itp.)
Administrator nie zamierza przekazywać zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Ponadto informujemy, że:
1) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
(na podst. art. 13 ust. 2 RODO)